Menü Bezárás

Adatvédelmi tájékoztató

Platán Vendégház / Borostyán Vendégház

Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános

adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és

alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban,

valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége 

Név / cégnév: Kiszner Ferencné e.v. 

Székhely: 6767 Ópusztaszer, Felszabadulás utca 73. 

Telefonszám: +3630/209-1020 

E-mail cím: info@platanvendeghaz.com 

Weboldal megnevezése, címe: http://www.platanvendeghaz.com 

Az adatkezelési tájékoztató címe: http://www.platanvendeghaz.com/tajekoztato.pdf 

Az adatkezelés alapelvei 

Adatkezelőként arra törekszünk, hogy tisztességesen járjunk el, személyes adatokat jogszerűen kezeljük, illetve az adatkezelés átlátható legyen. 

Az adatkezelés csak meghatározott konkrét célból történik.

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és ügyfeleink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a weboldal és kapcsolódó szolgáltatásai keretében végzett minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelen tájékoztatóban meghatározott előírásoknak. 

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, 

kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását. 

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze. 

Alkalmazott jogszabályok 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi: 

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation; 

  •  2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról. 

  •  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény. 
  •  a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet; 

A weboldalon kezelt adatok 

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez. 

A weboldal meglátogatása, használata során az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk: 

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok 

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk. 

Az adatkezelés célja 

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja 

Érdeklődés, tájékoztatás kérése, valamint bejelentés esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján. 

Az adattakarékosság értelmében a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell, hogy legyenek és nem haladhatja meg a minimumot.

  A kezelt adatok köre 

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük: 

– név, 

– email cím, 

– telefonszám, 

– cím (postacím). 

A vendégház szálláshely-szolgáltatás nyújtása és a számlák kiállítása céljából a vendégek alábbi adatait kezeli: 

– név, 

– lakcím; 

– születési hely és idő; 

– email cím

– telefonszám 

A vendégház az idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása érdekében a vendégek alábbi adatait kezeli: 

– név; 

– születési idő (adómentesség megállapítása céljából). 

A vendégház a vendég nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében a vendégek alábbi személyes adatait kezeli: 

– név; 

– születési hely és idő 

– nem 

– anyja neve 

– állampolgárság, hontalan státusz 

Az adatkezelés időtartama 

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük. 

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük. 

Jogérvényesítés 

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken. 

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat. 

Ha téves adatokat továbbítottunk, akkor az érintetteket tájékoztatjuk a helyesbítésről kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról). 

 Kik ismerhetik meg az adatokat? 

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága 

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan technikai és 

szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés 

(megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben 

kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük, valamint az adatokról rendszeresen biztonsági mentést készítünk. 

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat. 

Az adatok továbbítása 

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. 

Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk. 

A személyes adatai a következő adatkezelőkhöz kerülhetnek:

Könyvelés 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) – https://info.ntak.hu/adatkezelesi-tajekoztato-ntak

Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) – https://vizainfo.hu/

Szállás.hu – https://szallas.hu/adatvedelem

Nemzeti Adó és Vámhivatal – https://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html 

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége 

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra. 

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek 

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek, kérjük, jelezze felénk. 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefonszám: +3613911400 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: www.naih.hu